foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

สมาชิกสมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี
Ubonratchathani Singha Golf Association

หน้าที่ 1 | 2

รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล
ชื่อเล่น โทรศัพท์ LineID ดัชนีแต้มต่อ
 0001 นายสิทธิชัย  โควสุรัตน์ อิ๊ด      
0002 นายรัฐพล  เค้าทอง รัตน์     12
0003 น.ท.ดามร  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดามร     12
0004 นายสุเจน  ยุวมิตร ต้น      
 0005 น.ส.นภัสษนันท์ ศุภโฆษธนานนท์ เกต      
0006 นายนพปฎล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา จอน      
0007 นายเกรียงศักดิ์ ศรีพานิชย์พันธ์ อุ้ย   kriangsakubon 24
0008 นายถาวร เดชป้องหา ถา      
0009 นายบุญมี สุปรียชาติ บุญมี      
0010 นายฌานนท์ ศรีธัญรัตน์ ตั้ม      
0011 นายสันทัด จัตุชัย แดง      
0012 นายเรืองเกียรติ โหตระไวศยะ ต้อง   UBK2560  
0013 นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ โกเฒ่า      
0014 นายสมคิด ธนาพรพาณิชย์กุล สมคิด      
0015 นายธีรศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ส่าย      
0016 นางชุติมา ยุวมิตร ชุ      
0017 นายศุภชัย พงศ์ฐิติรัตน์ ชัย      
0018 พลโทอรรถ สิงหัษฐิติ อรรถ      
0019 นายมนัส ศรีเทียน มนัส      
0020 นายประสิทธิ์ เหล่าโคตร หมอง      
0021 นายเดชา นาคแท้ เดชา      
0022 นายณัฏฐชัย โควสุรัตน์ เอ็กซ์      
0023 นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ ชูศักดิ์      
0024 นายอดุลย์ นิลเปรม อู๋      24
0025 นายสมพงษ์ ตริยางกูรศรี เที่ยง     18
0026 นายกิตติ ตันติศิรินทร์ น้อย      
0027 นายอำพล โชควิวัฒนวนิช รัก      
0028 นายฉัตรชัย อารยะวงศ์ ติ๊ก      9
0029 พลโทชยันต์ หวยสูงเนิน โด่ง      
0030 นายสมยศ อัศวจิตต์ภักดี ยศ      
0031 นายกฤษณ์ ศรีวรมาศ เอ      
0032 นายจงรักษ์ บุญศรี จง      12
0033 นายธเนศนันทน์ เตียประพงษ์ แคน      10
0034 นายวุฒิพงศ์ นิลผาย เปิ้ล      
0035 นายชยุต ปาวรีย์ จ๊วด      

หน้าที่ 1 | 2

ข้อมูล : 4 มกราคม 2564

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4