foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

สมาชิกสมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี
Ubonratchathani Singha Golf Association

หน้าที่ 1 | 2

รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล
ชื่อเล่น่ โทรศัพท์ LineID ดัชนีแต้มต่อ
0036 นายประหยัด พวงแก้ว หยัด     24
0037 นายปวรวุฒิ ศรีธัญรัตน์ ช้าง      
0038 ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน ชวนชัย      
0039 นายเล็ก ธัญนิพัทธ์ เล็ก      
0040 นายอดิศัย อนุพรรณสว่าง ซ้ง      
0041 นายสิริพงษ์ ตั้งปณิธานนท์ เพ็ง      
0042 นายอภิชาต ศิวประภากร กุ่ย      
0043 นายสุระ ตริยางกูรศรี เล็ก      
0044 นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ ฮิม      
0045 นายสุยศ นามเทียร ยศ      
0046 นายสุเชษฐ ตริยางกูรศรี ต้น      
0047 นายยศธน กุลบุตร อูู๊ด      
0048 นายนิพันธ์ กุลนิตย์ พล      
0049 นายยุรวัฒ ทองผา แอ๊ด      
0050 นายโชติ บุญสนิท เบียร์      
0051 นายธนวรรธน์ ประทุมชาติ หนอย      
0052 นายสถาพร พิมพ์กรรณ์ ฐา      
0053 นายภวรัญชน์ ศรีใส  ดิว      
0054 นายชัยยะ เผ่าผา ตุ๋ม      
0055 นายดนัย เจียรกูล ติ่ง      
0056 นายพิพัฒน์ สุพรรณจิตวนา นุก      
0057 นายสุภร จึงสุวดี หน่อย      
0058 น.ส.ศิริลักษณ์ สอนอาจ ติง      
0059 นายสุเทพ ฉวยศรี        
0060          

หน้าที่ 1 | 2

ข้อมูล : 4 มกราคม 2564

สมาชิกสมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี
Ubonratchathani Singha Golf Association

หน้าที่ 1 | 2

รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล
ชื่อเล่น โทรศัพท์ LineID ดัชนีแต้มต่อ
 0001 นายสิทธิชัย  โควสุรัตน์ อิ๊ด      
0002 นายรัฐพล  เค้าทอง รัตน์     12
0003 น.ท.ดามร  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดามร     12
0004 นายสุเจน  ยุวมิตร ต้น      
 0005 น.ส.นภัสษนันท์ ศุภโฆษธนานนท์ เกต      
0006 นายนพปฎล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา จอน      
0007 นายเกรียงศักดิ์ ศรีพานิชย์พันธ์ อุ้ย   kriangsakubon 24
0008 นายถาวร เดชป้องหา ถา      
0009 นายบุญมี สุปรียชาติ บุญมี      
0010 นายฌานนท์ ศรีธัญรัตน์ ตั้ม      
0011 นายสันทัด จัตุชัย แดง      
0012 นายเรืองเกียรติ โหตระไวศยะ ต้อง   UBK2560  
0013 นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ โกเฒ่า      
0014 นายสมคิด ธนาพรพาณิชย์กุล สมคิด      
0015 นายธีรศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ส่าย      
0016 นางชุติมา ยุวมิตร ชุ      
0017 นายศุภชัย พงศ์ฐิติรัตน์ ชัย      
0018 พลโทอรรถ สิงหัษฐิติ อรรถ      
0019 นายมนัส ศรีเทียน มนัส      
0020 นายประสิทธิ์ เหล่าโคตร หมอง      
0021 นายเดชา นาคแท้ เดชา      
0022 นายณัฏฐชัย โควสุรัตน์ เอ็กซ์      
0023 นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ ชูศักดิ์      
0024 นายอดุลย์ นิลเปรม อู๋      24
0025 นายสมพงษ์ ตริยางกูรศรี เที่ยง     18
0026 นายกิตติ ตันติศิรินทร์ น้อย      
0027 นายอำพล โชควิวัฒนวนิช รัก      
0028 นายฉัตรชัย อารยะวงศ์ ติ๊ก      9
0029 พลโทชยันต์ หวยสูงเนิน โด่ง      
0030 นายสมยศ อัศวจิตต์ภักดี ยศ      
0031 นายกฤษณ์ ศรีวรมาศ เอ      
0032 นายจงรักษ์ บุญศรี จง      12
0033 นายธเนศนันทน์ เตียประพงษ์ แคน      10
0034 นายวุฒิพงศ์ นิลผาย เปิ้ล      
0035 นายชยุต ปาวรีย์ จ๊วด      

หน้าที่ 1 | 2

ข้อมูล : 4 มกราคม 2564

สมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานใหญ่ : สมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่ที่สนามไดร์ฟกอล์ กองบิน 21 (อยู่ภายในสนามส่งเสริมกีฬากอล์ฟ กองบิน 21) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 081-8766767

 map golf wing21

กรรมการสมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี

  sittichai  
  นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
นายกสมาคม
 
ratapol no image 1 sujane
นายรัฐพล เค้าทอง
อุปนายก คนที่ 1
นายดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อุปนายก คนที่ 2
นายสุเจน ยุวมิตร
อุปนายก คนที 3
napasanun no image 1 no image 1
น.ส.นภัสษนันท์ ศุภโฆษธนานนท์
กรรมการ
นายกฤษณ์ ศรีวรมาศ
กรรมการ
นายภวรัญชน์ ศรีใส
กรรมการ
nopados kraingsak no image 1
นายนพปฎล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพานิชพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
นายถาวร เดชป้องหา
กรรมการและนายทะเบียน
boonmee no image 1 no image 1 
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ
กรรมการและปฏิคม
นายนิพนธ์ กุลนิตย์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายสมชัย ปรีดาสันติ์
ผู้สอบบัญชี

 

 

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4