foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

สมาชิกสมาคมกอล์ฟสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี
Ubonratchathani Singha Golf Association

หน้าที่ 1 | 2

รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล
ชื่อเล่น่ โทรศัพท์ LineID ดัชนีแต้มต่อ
0036 นายประหยัด พวงแก้ว หยัด     24
0037 นายปวรวุฒิ ศรีธัญรัตน์ ช้าง      
0038 ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน ชวนชัย      
0039 นายเล็ก ธัญนิพัทธ์ เล็ก      
0040 นายอดิศัย อนุพรรณสว่าง ซ้ง      
0041 นายสิริพงษ์ ตั้งปณิธานนท์ เพ็ง      
0042 นายอภิชาต ศิวประภากร กุ่ย      
0043 นายสุระ ตริยางกูรศรี เล็ก      
0044 นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ ฮิม      
0045 นายสุยศ นามเทียร ยศ      
0046 นายสุเชษฐ ตริยางกูรศรี ต้น      
0047 นายยศธน กุลบุตร อูู๊ด      
0048 นายนิพันธ์ กุลนิตย์ พล      
0049 นายยุรวัฒ ทองผา แอ๊ด      
0050 นายโชติ บุญสนิท เบียร์      
0051 นายธนวรรธน์ ประทุมชาติ หนอย      
0052 นายสถาพร พิมพ์กรรณ์ ฐา      
0053 นายภวรัญชน์ ศรีใส  ดิว      
0054 นายชัยยะ เผ่าผา ตุ๋ม      
0055 นายดนัย เจียรกูล ติ่ง      
0056 นายพิพัฒน์ สุพรรณจิตวนา นุก      
0057 นายสุภร จึงสุวดี หน่อย      
0058 น.ส.ศิริลักษณ์ สอนอาจ ติง      
0059 นายสุเทพ ฉวยศรี        
0060          

หน้าที่ 1 | 2

ข้อมูล : 4 มกราคม 2564

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4